بانک مشاغل و اطلاعات شغلی هر رشته تحصیلی

در این بخش، تمامی مشاغل به گروه های تخصصی تقسیم بندی شده اند و هر گروه شامل چند شغل می گردد. سپس به ازای هر شغل مشخصات کامل آن شغل تعریف شده است. تعریف شغل، مهارت های مورد نیاز برای تصدی شغل، رشته های تحصیلی مرتبط، وضعیت بازار کار و استخدام از جمله موضوعات مطرح شده درباره هر شغل می باشند.

مشاغل مرتبط با رشته های مهندسی

مشاغل مرتبط با آموزش،پژوهش و خدمات اجتماعی

مشاغل مرتبط با امور اداری، مالی و بازرگانی

مشاغل مرتبط با پزشکی و سلامت

مشاغل مرتبط با هنر و سینما

مشاغل مرتبط با گردشگری و هتلداری

مشاغل مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مشاغل مرتبط با منایع طبیعی

مشاغل مرتبط با هنر و سینما

مشاغل مرتبط با گردشگری و هتلداری

مشاغل مرتبط با امور فنی و خدماتی

مشاغل مرتبط با حمل و نقل

مشاغل مرتبط با رشته حقوق

مشاغل حوزه ورزش و سرگرمی

مشاغل مرتبط با امور فنی و خدماتی

مشاغل مرتبط با حمل و نقل

مشاغل مرتبط با رشته حقوق

مشاغل حوزه ورزش و سرگرمی